Reglement van inwendige orde

KVV THES Sport Tessenderlo VZW

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen  gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de  medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de  bijzondere bepalingen opgenomen in het artikel 15.

1.Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het stadion  THES Sport tijdens de voetbalwedstrijden georganiseerd door THES Sport (hierna de  organisator genoemd). De personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit  reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

2.Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion moet in het bezit zijn van  ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de  organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion te mogen vertoeven. Met het  toegangsbewijs wordt een éénmalige toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon, die  zich in het stadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of  van deze speciale toelating.

3.Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid en de  houder van het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. Het is ten strengste  verboden zich op te houden of te begeven naar een andere tribune, compartiment of gedeelte  van het stadion alsook een andere plaats in de tribune in te nemen dan deze vermeld op het  toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de  veiligheidsverantwoordelijke. De koper of verkrijger en elke overdrager van het  toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de  uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

4.De toegang tot het stadion is echter verboden of geweigerd aan personen:

-die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;

-die een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de  nationale of internationale voetbalbonden of – federaties ofwel de administratieve of  gerechtelijke autoriteiten;

-die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of  daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat,  woede,…;

-die door de stewards, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van  inwendige orde, de toegang tot het stadion worden ontzegd overeenkomstig artikel 5 tweede alinea. Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion  weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch  de organisator, noch de distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

5.Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het  stadion wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van  deze speciale toelating. De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de  speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken vrijwillig aan een  oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te  detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan  verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde  kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

De toegang tot het stadion wordt ontzegd door de stewards aan eenieder die zich tegen deze  controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of  een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de

bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde.

Sommige gebruiksvoorwerpen zoals motorhelmen,… kunnen tijdelijk worden bewaard met  het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in  kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het  voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met  1954quater va het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

6.Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot  de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te  brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

-alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.

-projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand

-ontvlambare producten of materialen, spuitbussen

-pyrotechnische voorwerpen zoals bengaals vuur,…

-om het even welk wapen of gevaarlijk snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou  kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.)

-alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen  en/of schade toe te brengen aan goederen en personen. Behoudens toestemming van de  veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het stadion.

  1. Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:

-om zonder toestemming van de Pro League/VV/ACFF of de KBVB , beelden of geluidsopnamen van een wedstrijd te maken of daaraan mee te werken voor enig ander doel  dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de privésfeer. Dit verbod geldt niet voor  bevoegde persfotografen,

– filmers of journalisten, in zoverre zij naar het oordeel van de  organisator optreden binnen de grenzen zoals gesteld bij hun accreditatie of in zoverre zij  handelen binnen de grenzen van de contracten die de Pro League/VV/ACFF of KBVB heeft  afgesloten met haar commerciële en/of mediapartners. In ieder geval is het eenieder verboden  foto’s te verkopen voor commerciële doeleinden zonder toestemming van de portrethouder  (speler, club, liga,…).

-om zonder geldige en voorafgaande schriftelijke machtiging van de organisator of van de Pro  League/VV/ACFF of KBVB, matchdata, scoutingsdata, en/of statistieken te verzamelen of  daaraan mee te werken middels draadloze netwerken of anderszins (bijvoorbeeld om live  betting of rechtstreeks gokken aan te bieden of te faciliteren), behoudens hun eigen niet-commercieel, privaat oogmerk.

-zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion overeenkomstig het  toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. dienstlokalen, kleedkamers, neutrale en VIP  zones, perslokalen, burelen, private zalen, het speelveld,…

-gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken,  of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op zitplaatsen  of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd

-de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op  dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het  verlaten van het stadion

-zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken

-de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen

-verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de  uitdrukkelijke toelating van de organisator

-te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of  gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes

-te roken in zones waar een rookverbod geldt

-te wildplassen

-schade te berokkenen aan personen en/of stadioninfrastructuur

-spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen aan te brengen zonder voorafgaande goedkeuring  van de organisator. Bovendien mogen deze niet:

  • voor de reclameborden worden opgehangen,
  • het zicht op het speelveld belemmeren,
  • de evacuatiewegen belemmeren,
  • de herkenbaarheid belemmeren.

8.In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren, spandoeken en onbetamelijke  uitlatingen op welke wijze ook die aanleiding geven tot racisme, homofobie, xenofobie,  provocatie en discriminatie verboden.

9.In het stadion zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator  aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen  uit het stadion worden verwijderd.

10.De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

-de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het  toegangsbewijs

-de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten

-de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd

-het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen

-de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zin van een geldig toegangsbewijs.

11.Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de  organisator houdt zich in het stadion volledig op eigen risico op. De organisator kan niet  aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.

12.Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot “Bescherming van de persoonlijke  levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet  van 11 december 1998 tot omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het  Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in  verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens” wordt de toeschouwer in kennis gesteld dat de organisator op grond van  veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand.  Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens. Elke  persoon die binnenkomt in het stadion kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden  geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de  politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving  van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex. De verwerking van de beelden  heeft tot doel de feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 en al zijn  wijzigingen en aanpassingen, betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, de misdrijven  en de inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun  sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

13.De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de  organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het reglement van  inwendige orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van  voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

14.Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het stadion kan  strafrechtelijk vervolgd worden. De “Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden”  van 21december 1998 en alle daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen, en zijn  uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

15.Bijzondere bepalingen eigen aan het stadion Sportpark, sportlaan 4, Tessenderlo:

-Het is toegelaten om eten en drank, aangekocht in het stadion, mee te brengen in de tribunes.

-Buiten de VIP-ruimte en de kantine, mogen geen glazen gebruikt worden, enkel plastic  bekers.

-Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke is wel toegestaan.

-Het is toegelaten om het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters met drukgas.

-Vlaggen en vlaggenstokken zijn toegelaten.

Advertenties

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: